http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/37341/B/13960517_0137341.jpg

فیلم

صوت

عکس* اگر زحمات شما نباشد، این لحظه‌ها هرگز ماندگار نمیشود. شما هستید که این لحظه‌های گذرنده را با تلاش و دلسوزی زیاد، برجسته و ماندگار میکنید. اگر خیر و فایده‌ای در گذران این ساعتها و لحظه‌ها باشد، شما در واقع آن را حفظ میکنید و در اختیار افکار و اذهان مردم قرار میدهید. بدون این دوربینها، قلمها و دلسوزی‌های شما برای تهیّه و تنظیم اخبار و مطالب، این کارهای ما مثل یک چیزهای تثبیت‌نشده است.